ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27