[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เรียนIELTS เรียนTOEFL สอบ กพ.
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 175 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  เรียนรู้กับครูคำสัน
  บูรณการแบบครบวงจร
  การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
  ตรวจสอบผลการเรียน
  พรบ.คอมพิวเตอร์


    
  ประวัติโรงเรียน  
   

  เรียนIELTS เรียนTOEFL สอบ กพ.

  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2522
  บริเวณที่ดินเอกชนร่วมกันบริจาค  และจัดขึ้นสมทบจากเงินบริจาคของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อที่ดินรวมเนื้อที่  39  ไร่ 
   3  งาน  42.8  ตารางวา  บริเวณดอนทิศใต้ของหมู่บ้านโคกล่ามหมู่ที่  2  ตำบลโคกล่าม  ทำการสอนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม  2522  ปีแรกมีนักเรียน  45  คน  ครูปฏิบัติการสอน  3  คน  มีผู้บริหาร  1  คน  โดยมีนายสงวน  บุญเจริญ  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอจตุรพักตรพิมาน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ระยะแรกอาศัยอาคารโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโคกล่าม  บ้านโคกล่ามเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
  วันที่  1  กรกฎาคม  2522  นายประสิทธิ์  พุคยาภรณ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2522  ได้ย้ายมาบริเวณที่ตั้งในปัจจุบันโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว
  ที่ประชาชนร่วมกันจัดสร้าง
  ปีการศึกษา  2522  ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ช. 03 จำนวน  1  หลัง  บ่อบาดาร 
     รพช.  1  บ่อ
  ปีการศึกษา  2523   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ช. 05 จำนวน  1  หลัง  เดินสายไฟเข้า
      โรงเรียน  กรป. กลาง  ปราบพื้นที่และขุดสระน้ำให้
  ปีการศึกษา  2524   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  216 ค  จำนวน  ครึ่งหลัง  บ้านพักครู  
      1  หลัง  หอน้ำประปาและระบบส่งน้ำ
  ปีการศึกษา  2527   เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช. 2 รุ่นที่ 3) ได้รับ
     งบประมาณสร้างอาคาร 216 ค เพิ่มเติม อาคารวิทย์ CS.208 จำนวน  1  หลัง  
      อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม , คหกรรม , และเกษตรกรรมอย่างละ  1  หน่วย
      ระบบไฟฟ้า 50 K.V.E  บ้านพักครู  1  หลัง
  ปีการศึกษา  2529   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง
  ปีการศึกษา  2530    เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ( คอมต.ศส )
  ปีการศึกษา  2534    เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชสรุ่นที่ 3)  
  ปีการศึกษา  2537    ได้รับงบประมาณขุดสระเก็บน้ำฝนจำนวนเงิน  530,000  บาท
  ปีการศึกษา  2538    เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ปีการศึกษา  2539   เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันที่  5  
  พฤศจิกายน  2540  กรมสามัญศึกษาได้คำสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย  ศักดิ์คำดวง 
  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
  ปีการศึกษา  2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  
  ปีการศึกษา  2544    ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร  หอประชุม แบบ 100 / 27 จำนวน  1  หลัง
  วันที่  20  ธันวาคม  2545  กรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง นางสาวเบญจวรรษ  เชิงสะอาด  
       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  วันที่ 9 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายศิริ ธนะมูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   มิถุนายน 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอนุชิต เปรมปรี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ธันวาคม 2557  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวัฒนา  พลอาษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  พฤศจิกายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางนพมาศ  สุวรรณหาร มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  พฤษภาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสายัณห์  ศรีมงคล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   

            
  ติดต่อโรงเรียน